قیمت خرید حمایتی زعفران توسط دولت
پس از جلساتی که بین تعاونی کل کشور و نمایندگان کشاورزان و همچنین نمایندگان مردم تربت حیدریه و قائنات برگزار شد قیمت خرید زعفران نگین توسط تعاونی های روستایی با نرخ ۴۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان تعیین شد

حذف خرید تضمینی نگین صادراتی
از دیگر موارد خوبی که در این جلسات به تصویب رسید اقدام به حذف انواع زعفران نگین بود که با عناوین "نگین بورسی" و "نگین صادراتی " قبلا توسط تعاونی های روستایی خریداری میشد و قرار به این شد که امسال زعفران نگین فقط با یک عنوان و نرخ مشخص اعلام شده توسط تعاونی های روستایی خریداری شود.
.
.
.
.
.
__________________________
کلیدواژه ها : خرید حمایتی زعفران ٫ دکتر زنگنه ٫ زعفران تربت حیدریه ٫ انواع زعفران تعاونی روستایی ٫