جدیدترین روش تقلب در زعفران !
در چند روز اخیر فیلمی در فضای مجازی دست به دست میشود که در آن داخل زعفران از ناخالصی براده آهن استفاده شده است که سبب افزایش وزن نهایی زعفران بسته بندی شده میشود . معمولا روش های مختلفی برای تقلب در زعفران توسط متقلبین استفاده میشود: از جمله رنگ کردن ریشه زعفران و بلال و گیاه گلرنگ و ... ولی استفاده از ناخالصی براده آهن در زعفران جدیدترین روشی هست که متقلبین استفاده کرده اند

حقیقت این ماجرا از نظر رادین زعفران
از نظر اینجانب فیلمی که در فضای مجازی به عنوان تقلب در زعفران با براده آهن پخش شده است زیاد مبنای عملی و اجرایی برای متقلبین ندارد و اگرم وجود داشته باشد روشی رایج برای متقلبین زعفران نیست به چند دلیل:
اول اینکه معمولا براده آهن حتی اگر خیلی کوچک هم باشد در زمان آسیاب مردن زعفران به راحتی خودش را نشان میدهد چرا که آسیاب نمیشود ، اگرم فرض را بگیریم در زمان آسیاب کردن زعفران مشخص نشود در زمانی که زعفران را برای دم کردن داخل آب جوش و یا یخ ریخته میشود با تغییر رنگ به راحتی قابل تشخیص است و شخص مصرف کننده حتی اگر بی تجربه هم باشد متوجه رنگ سیاه براده های آهن در بین زعفران خواهد شد .وقتی راه های کم هزینه تر و نامشخص تر و مطمئن تر برای تقلب در زعفران وجود دارد احتمالش بسیار کم است متقلبین با این روش تقلب در زعفران را انجام دهند که احتمال تشخیص آن بسیار راحتتر و واضح تر هست نسبت به بقیه روش های تقلب در زعفران و به احتمال خیلی زیاد این فیلم صرفا بابت بد نام کردن زعفران و نشان دادن اینکه اکثر زعفران های بازار ایران تقلبی هستند توسط عده ای خاص در فضای مجازی پخش شده است