کاشت زعفران در حیاط خانه با گلدان های پارچه ای
کاشت زعفران در گلدان پارچه ای
یکی از مزیت های کیسه های پارچه ای نسبت به گلدان های پلاستیکی ، حفظ بهتر رطوبت خاک و تهویه مناسبتر خاک میباشد و همچنین به دلیل پارچه ای بودن بستر کاشت شما میتوانید از هر طرف گلدان خود را آبیاری کنید
مرحله اول
گلدان پارچه ای برای کاشت زعفران
مرحله دوم
ضدعفونی کردن بذر زعفران
مرحله سوم
عمق مناسب گلدان زعفران
مرحله چهارم
گلدان پارچه ای مخصوص کاشت زعفران
مرحله پنجم
آبیاری گلدان زعفران
مرحله ششم
زمان گلدهی زعفران در منزل
مرحله هفتم
پکیج کاشت زعفران در خانه